Rishtey Cineplex: 2016 Idents & Presentation

The presentation used on Rishtey Cineplex from its launch on 29 September 2016.

Ident © Viacom 18