MTV Base: Christmas 2020 Idents & Presentation

MTV Base Christmas presentation airing over Christmas 2020.

Idents

MTV Base Christmas Idents 2020 © Viacom International Media Networks