SyFy: Christmas 2014 to 2015 Idents & Presentation

SyFy launched its Christmas presentation for 2014 on 8 December. This presentation returned in 2015.

Ident © Universal Networks International

Sting © Universal Networks International

Trailer Endboard © Universal Networks International